Hyipcoun $8000.00
pangd $250.00
Pereira $900.00
Rivera $4200.00
sirius $240.00
takkmann $400.00
Empiseepied $1600.00
fxpos $4000.00
Hopkins $90.00
Captain $5700.00